مقالات تربیت بدنی و علوم ورزشی

مديريت سازمان هاي ورزشي
 

مديريت يعني هماهنگي همه امكانات و منابع از طريق برنامه ريزي ، سازماندهي ، هدايت و نظارت ، به طوري كه هدف هاي مشخص تحقق پذيريد.

 

مديريت عبارت است از عمل تاثير گذاري بر افراد به طوري كه از روي ميل و علاقه براي هدف هاي گروهي تلاش كنند.

 رهيري موضوعي وسيعتراز از مديريت است و مديريت نوع خاصي از رهبري محسوب مي شود كه در آن تحقق اهداف سازماني مورد نظر است . رهبري نيز براي تحقق هدفهايش ملزم است كه با افراد و به وسيله افراد كار كند ، اما اين هدفها لزوما اهداف سازماني نيستند.

ابزارهاي اصلي مديريت عبارتند از :

برنامه ريزي

انگيزش

سازماندهي

كنترل

مسئوليت مديرعبارت است از مجموعه اي از وظايف گوناگون و تعريف شده كه بخشي از آن در حيطه مديريت و سازمان و بخش ديگر در ارتباط با بيرون سازمان است.

 مثل :تصميم گيري ، برنامه ريزي ، تنظيم گزارش ، حضور در جلسات ، حضور در مراسم مختلف سازمان و ....

الف ) نقشهاي متقابل فردي

1- تشريفاتي          2- رهبري      3- ارتباطي

ب) نقشهاي اطلاع رساني

1- گيرنده      2- نشر دهنده          3- سخنگو

ج) نقشهاي تصميم گيري

1- كارآفريني      2- تشنج زدايي     3- تخصيص منابع      4- مذاكره كننده

1- هوشمندي

2- طراحي

3- گزينش

4- اجرا

مديريت علمي از چه زماني آغاز شد ؟

مديريت علمي از ابتداي قرن بيستم همزمان با گسترش و نظريه اداري شروع و خيلي زود رشد و توسعه يافت. در رشد و توسعه اين نظريه تيلور نسبت به ساير صاحبنظران سهم بيشتري داشته است.

ديدگاه هاي مديريت علمي عبارتند از :

الف) به كارگيري و استفاده از روشهاي علمي ، تجزيه و تحليل و حل مساله درباره مشكلات و مسائل سازماني

ب) مجموعه سازوكارها و روشهايي – همچون يك مشت حقه – براي تثبيت و بهبود كارآيي در سازمان

اصول مديريت علمي از ديدگاه تيلور

تيلور در تحقيقات و آثار خود از مفاهيم زير نام برده است :

سيستم دستمزد ، مديريت كارگاه ، موارداستعمال سيستمها و روشها ، مديريت كاركنان ، لزوم همكاري بين كارگر و مدير ، دستمزد بالا به خاطر كار بيشتر ، تقسيم كار مساوي بين مدير و كارگر ، كاربري اصل مديريت به طور استثنا در كارگاه ، سيستم هزينه ، مطالعه روشها و متدها ، مطالعه زمان ، تاكيد روي شغل مديريت ، طرحريزي و نظارت و همكاري

تقسيم كار در سازمان

به عقيده تيلور تقسيم كاردر هر سازماني امري ضروري است. بدين معني كه وظايف تعيين شده بايد بين واحدها و مشاغل براي تحقق هدف معيين و ايجاد هماهنگي لازم تقسيم گردد.

تقسيم كار در يك سازمان ورزشي

تقسيم كار در يك سازمان ورزشي يعني تركيب منطقي آن در بخشها ، تفويض اختيار و ايجاد هماهنگي و استقرار نظامهاي نظارتي براي كسب اطمينان از اين امر است كه همه افراد براي انجام هدفهاي سازمان با يك نظم و ترتيب و به طور موزون كار كنند.

•         مديريت اداري از ديدگاه هنري فايول

فايول عوامل مديريت را مترادف وظايف مدير يعني طراحي ، سازماندهي ، رهبري ، هماهنگي و نظارت مي داند . او معتقد است در هر سازمان با توجه شرايط و وظايف آن سازمان اصولي از مديريت حاكم است . فايول اصول زير را تحت عنوان اصول مديريت پيشنهاد كرده است كه هنوز برخي از آنها ، مورد توجه است :

1.      اصل تقسيم كار

2.      اصل اختيار و مسئوليت

3.      اصل انضباط

4.      اصل سلسه مراتب

5.      اصل نظم

6.      اصل مساوات

7.      اصل ثبات تصدي در مشاغل

•         روابط انساني در مديريت

دراوايل دهه1930 التون مايو و همكارانش از بنيانگذاران اين نهضت بودند .

دراين نهضت روابط بين افراد كه درون سازمان و در واحد كاري به وجود مي آيد كانونهاي واقعي قدرت در سازمان به شمار مي رود . مديريت در يك سازمان بايد بيشتر ين توجه و مطالعه خود را روي روابط انساني متمركز كند و سازمان مي بايستي بر محور كاركنان شكل گيرد و به گرايشها و احساسات انسانها توجه شود.

•         داگلاس مك گريگور

وي در رابطه با جنبه هاي انساني سازمان دو نظريه متضاد x و   y را مطرح مي سازد .

 طبق نظريه X انسان موجودي تنبل است كه همواره امنيت و راحتي را طلب مي كند و لازم است دائما تحت كنترل باشد. 

بر اساس نظريه Y  انسان خواهان ياد گيري و خود سازي است و كار را يك فعاليت طبيعي مي داند مديريت  فقط بايد شرايط كار را براي وي فراهم كند.

•         تئوري دوعاملي فردريك هرزبرگ

وي در نظريه خود به دو دسته عوامل بهداشتي و انگيزشي در رابطه عوامل انساني در سازمانها  اشاره مي كند.

•         كريس آرجريس

 آرجريس اعتقاد دارد كه ‹‹انسان بايد مراحلي رادر زندگي پشت سر بگذارد تا از خامي به يك انسان پخته و بالغ تبديل شود . مراحل رشد انسان از خامي تا پختگي در جدول 2-1 مشخص شده است ›› .

•         جدول 2-1

•         نظريه هاي رفتار سازماني

نظريه ليكرت

به زعم ليكرت ‹‹ رفتار سازماني سيستمي است متشكل از رفتار گروههاي متداخل كه هر كدام از اين گروهها ، به نوبه خود از سيستمي از گروههاي متداخل كوچكتر تشكيل مي شوند و در عين حال با عده اي از گروههاي ديگر همتراز و هر كدام عضو كوچكتر گروههاي برتر به شمار مي روند ››.

•         نظريه كارتزوكان

كارتز و كان ‹‹ رفتار در سازمان را ناشي از نقشهاي تودر تويي مي دانند كه افراد ، مقامات و صاحبان پستهاي سازماني بر مبناي انتظارات ، توقعات و قراردادهاي انساني بين يكديگر ، به عهده مي گيرند››.

•         مدل ادگارشاين

مدل ‹‹شاين›› يك مدل شوراي مشورتي است كه سازمان را به عنوان يك سيستم اجتماعي زنده و ذي روح مورد تشخيص و مداوا قرار مي دهد.

•         مدل ريچارد والتون

ريچارد والتون از پيشروان نظريه شوراهاي مشورتي است او معتقد به شوراهاي حل اختلاف در داخل سازمان براي بررسي و حل اختلاف بين  افراد سازمان با يكديگر ، فرد باسازمان و سازمان با سازمان ديگر است.

•         ويژگيهاي رفتاري مدير سازمان ورزشي

مدير سازمان ورزشي بايد

•          به طور دقيق اهداف سازمان خود را بشناسد

•          اطلاع از رفتار سازماني براي آنان ضروري است

•         در صورت نياز ديگران به كمك ، مدير بايد بدون تامل به مساعدت و ياري آنها اقدام نمايد.

•         مدير نبايد خود رااز سايرين جدا بداند

•          توجه به تنوع وظايف و امور محوله

•           ايجاد انگيزه مناسب براي انجام وظايف

•         انواع سازمان

 1. سازمان برحسب روابط حاكم بر آن

سازمان رسمي ، سازمان رسمي در واقع تشكيلات رسمي سازمان است كه با پيش بيني دقيق ساختار فعاليتها و بر اساس هدف خاصي شكل گرفته و در آن حدود و ظايف ، اختيارات و سلسه مراتب سازماني تعيين شده است .

سازمان غير رسمي ، سازمان غير رسمي به سازماني گفته مي شود كه براساس طرح و برنامه از قبل تعيين شده به وجود نمي آيد بلكه سلسه روابط و اشتراكات روحي و عاطفي بين افراد موجب شكل گيري آن است .

تفاوت سازمان رسمي و سازمان غير رسمي

در سازمانهاي رسمي:

  مديريت است كه اعضا و كادر مورد نياز خود را جذب مي كند. ؛

 ولي در سازمان غير رسمي :

 اين افراد هستند كه بر اساس علايق و نياز هاي خود جذب سازمان غير رسمي مي شوند.

2- سازمان برحسب نوع وظايف

 سازمان صف ، سازمان صف به سازماني گفته مي شود كه در ان هيچ واحد ستادي وجود نداردو بخشهاي مختلف آن به اجراي برنامه هاي تدويني و ابلاغ شده از طرف ستاد مشغولند.

سازمان ستاد ، سازماني را كه در امر برنامه ريزي و تعيين خط مشي و سياستگذاري دخالت دارد ستاد مي گويند . معمولاسازمانهاي ستادي ،تخصصي هستند و به آنها ستاد تخصصي نيز گويند .

مديران صف و ستاد

مدير ان صف مسئوليت  هدايت زيردستان رابه عهده دارند و هميشه افرادي را براي تحقيق هدفهاي اساسي سازمان در حوزه رياست خود تحت پوشش قرار مي دهند ،

حال آنكه مديران ستاد به مديران صف دراجراي اهداف مشترك و اساسي سازمان كمك مي كنند و نظر مشورتي ارائه مي دهند .

•         اركان سازمان

 اركان اصلي يك سازمان عبارتند از :

منابع انساني

منابع مالي

منابع مادي

منابع تسهيلاتي

•         اشكال گوناگون سازمان

1.سازمان  بر اساس وظايف (نوع فعاليت )

2. سازمان بر حسب نوع محصول

3. سازمان بر حسب قلمرو جغرافيايي يا منطقه عمليات

4. سازماندهي ماتريسي

5- سازمانهاي پيوندي – تلفيقي

•         ويژگيهاي مشترك سازمانها

الف ) دارا بودن هرم سازماني مشخص

ب)    تقسيم وتوزيع كارها در سازمان

ج)    آيين نامه ها كارها در سازمان

د )   صلاحيتهاي فني در وظايف

ه)     كارآيي سازمان

•         آشنايي با نهادهاي دولتي

قوه مقننه

 دربيشتر كشورها از دير باز نظام تك مجلسي يا دو مجلسي معمول بوده است . كه در حال حاضردر ايران نظام تك مجلسي حاكم است كه داراي 290 نماينده است و مسئوليت قانونگذاري در كشور را عهده دار هستند. اين تعداد نماينده در 14 كميسيون تخصصي كار بررسي و كارشناسي را به عهده دارند.

قوه قضاييه

قوه اي است مستقل كه پيشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقيق بخشيدن به عدالت است.

 

تشكيلات و سازمان كار قوه قضاييه عبارتند ا ز :

 رئيس قوه قضاييه ، دادگستري جمهوري اسلامي ايران ، دادسرا كه به دادسراهاي عمومي و دادسراهاي محاكم اختصاصي تقسيم مي شود ، و دادگاه .

ديوان عالي كشور

 در قانون اساسي آمده است ‹‹ ديوان عالي كشور عالي ترين مرجع قضايي ناظر بر اجراي صحيح قوانين در محاكم ، مامور ايجاد وحدت رويه قضايي و مسئول بسياري از وظايف قضايي مهم و استثنايي است ››.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

وظيفه ثبت اسناد ، ثبت املاك و ثبت شركتها را عهده دار است.

سازمان باررسي كل كشور

اين سازمان به اعتبار مسئوليت قوه قضاييه در خصوص نظارت بر حسن اجراي قوانين و جريان امور دستگاههاي اداري را عهده دار است.

ديوان عدالت اداري

 به منظور رسيدگي به شكايات دادخواهيها و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديوان عدالت اداري در قانون اساسي پيش بيني شده است .

شركت سهامي روزنامه رسمي كشور

اهم وظايف آن عبارتند از :

•         اداره و چاپ و نشر روزنامه رسمي كشور 

•         انجام سفارشهاي چاپي و مطبوعاتي قوه قضاييه و سازمانهاي وابسته به آن چاپ و انتشار مذاكرات مجلس شوراي اسلامي

•         چاپ و انتشار قوانين ، تصويب نامه ها ، بخش نامه ها ، آگهيها و آراي وحدت رويه و آراي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي

•         جمع آوري و انتشار كتاب قوانين

قوه مجريه

قوه مجريه مسئوليت اداره امور عمومي و اعمال قوه مجريه كشور را بر عهده دارد. رياست قوه مجريه با رئيس جمهور است . رئيس جمهور رياست هيات دولت را بهدعهده دارد ، ضمن اينكه بر كار وزرا نظارت داشته و در جهت هماهنگ ساختن وزارتخانه هاي مختلف و تعيين خط مشيهاي آنها گام بر مي دارد.

هيات وزيران

هيات دولت با رياست رئيس جمهور تشكيل مي گردد كه در آت كليه وزرا ومعاونين و برخي افراد ديگر بدن حق راي حضور دارند.

 برخي از مسئوليت هاي هيات دولت عبارتد از:

 

•         تصويب لوايح قانوني كه از طريق دولت به مجلس تقديم مي گردد.

•         تصميم گيري در خصوص اينكه دعاوي مربوط به اموال عمومي يا دولتي به صلح خاتمه يابد يا به داوري ارجاع گردد.

•         تصويب مقرراتي با عناوين تصوي نامه و آئين نامه

وزارتخانه

وزارتخانه بالاترين ارگان اجرايي دولت است كه به موجب قانون بخشياز وظايف اساسي دولت را به عهده دارد. در راس هر وزارتخانه وزير قرار دارد.

موسسه دولتي مستقل

موسسه دولتي مستقل براي انجام وظايفي به وجود مي آيد كه جزء ماموريتهاي يك وزارتخانه مشخص نيست و يا مقررات بين المللي ايجاب مي كند زير نظر مستقيم رئيس جمهور اداره شود.

موسسه دولتي وابسته

سازماني است كه به موجب قانون بخشي از وظايف يك وزارتخانه را بر عهده دارد و به آن وزارتخانه وابسته است.

شركت دولتي

تشكيلاتي اقتصادي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد مي شود و بيش از 50 درصد سرمايه و يا سهام آن متعلق به دولتاست .

معاونت وزاتخانه

هر وزارتخانه با توجه به حيطه وظايف و گستردگي آن و با رعايت مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از 3  تا 5 معاونت تشكيل مي گردد.

در هر معاونت بين 2 تا 5 اداره كل يا دفتر پيش بيني مي شود.

اداره كل

سازماني است كه يك يا چند فعاليت اصلي از وظايف معاونت به آن مربوط مي شود. در  راس آن مدير كل قرار مي گيرد.

دفتر كل

سومين سطح تقسيم وظايف و توزيع صلاحيتها و اختيارات در وزارتخانه است . ماهيت وظايف دفتر عمتا مطالعاتي و تحقيقاتي و بيش از 60 درصد پستهاي آن كارشناسي است. در راس آن مدير كل قرار مي گيرد.

اداره

سازماني است كه يك يا چند فعاليت متجانس از فعاليتهاي اصلي اداره كل يا فعاليتهاي اجرايي وزارتخانه را بر عهده دارد و در راس آن رئيس اداره قرار مي گيرد.

گروه

سازماني است كه يك يا چند فعاليت از فعاليتهاي اصلي دفتر يا فعاليتهاي تحقيقاتي و مطالعاتي وزارتخانه را بر عهده دارد. و در راس آن رئيس گروه قرار مي گيرد.

مركز

سطح سازماني تابعه است كه وظايف آن معطوف به برنامه ريزي و اجراي متمركز فعاليتهاي تحقيقاتي يا آموزشي مرتبط با فعاليتهاي تخصصي وزارتخانه است و در راس آن رئيس مركز قرار مي گيرد.

مديريت

به سطح سازماني اي اطلاق مي شود كه يك يا چند فعاليت متجانس از يك يا چند وظيفه را در راستاي اهداف سازمانها ي وابسته به وزارتخانه بر عهده دارد. وظايف مديريت مي تواند در زمينه هاي اجرايي ، پژوهشي ، تحقيقاتي يا مطالعاتي باشد.

•         اهداف كلي

آشنايي با سازمانهاي ورزشي داخلي و بين المللي

•         اهداف رفتاري

1- آشنايي با سازمان تربيت بدني

2- آشنايي با كميته ملي المپيك

3- آشنايي با فدراسيون هاي ورزشي

4- آشنايي با كميته بين المللي المپيك

•         اهداف رفتاري...

5- آشنايي با ساختار و وظايف تربيت بدني آموزش و پرورش

6- آشنايي با ساختار و وظايف تربيت بدني در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

7- آشنايي با فدراسيون هاي بين المللي ورزشي

8- آشنايي با سازمتن هاي بيت المللي ورزشي

•         سازمانها و نهادهاي ورزشي ايران

 1. سازمان تربيت بدني
 2. تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش
 3. تربيت بدني وزارت علوم ، تحقيقات   وفناوري
 4. كميته ملي المپيك
 5. تربيت بدني وزارت كار، نيروهاي مسلح و سازمانهايي از اين قبيل در زمينه تربيت بدني و ورزش فعاليتهاي نسبتا گسترده اي در سطح كشور دارند .

•          

 الف) توسعه وتعميم ورزش و پرورش نيروي بدني و تقويت روحيه سالم در افراد كشور .

ب) تعليم و تربيت مربي و معلم ورزش در سراسر كشور.

ج) تاسيس و تجهيز و اداره ورزشگاهها(استاديمها)و اردوگاهها و پلاژها و ميدانهاو مراكز ورزشي و كمك به توسعه آنها .

•         وظايف قانوني سازمان تربيت بدني...

د) صودور و لغو پروانه باشگاهها و تعيين مشخصات فني مراكز ورزشي و تفريحات سالم كشور و نظارت بر آنها طبق آيين نامه اي كه از طرف سازمان تنظيم و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

ه) تشكيل و اداره دفتر امور مشترك فدراسينهاي ورزشي در سازمان به منظور همكاري و راهنمايي در حسن اجراي وظايف اداري و مالي و برنامه هاي فدراسينها و هياتهاي ورزشي كشور .

و) ايجاد و اداره موسسات مورد نياز براي تربيت معلم ورزش طبق مقررات قانوني .

•          

فدراسيون ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه فدراسيون ناميده مي شود موسسه غير دولتي و داراي شخصيت حقوقي است كه بر اساس مشي و اصول ورزشي آماتوري تعيين شده و به موجب منشور المپيك و با مراعات شئون اسلامي و مقتضيات ملي و به عنوان بالاترين مرجع ذي صلاح در هر رشته ورزشي تشكيل مي شود و در چهار چوب اين اساسنامه با هماهنگي سازمان تربيت بدني و رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت مي نمايد.

 اهداف فدراسيون ورزشي

1. ترغيب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستي و سلامتي و ايجاد زمينه مناسب براي مشاركت آنان در فعاليتهاي منظم ،اصولي و قانونمند ورزشي .

2.  ايجاد و گسترش سبكهاي مختلف در رشته ورزشي ذي ربط .

3.  ايجاد زمينه هاي لازم براي حضور قهرمانان ،پيش كسوتان،داوران ، مربيان و دست اندر كاران ورزش درعرصه هاي بين المللي در داخل و خارج از كشور .

•          

4. ايجاد زمينه هاي مناسب براي كشف ، رشد و پرورش استعدادهاي ورزشي ورزشكاران و قهرمان.

5.   بالا بر دن  قابليتهاي جسماني و ارتقاي سطح كيفيت و مهارتهاي فني ورزشي بر اساس اصول و شيوه هاي علمي ورزشي آماتوري

6.  كشف و جذب استعدادها و توانمند يها ياقشار مختلف جامعه و تقويت آنها به منظور رشد و گسترش كمي و كيفي رشته ورزشي مربوطه

7.   ايجاد زمينه هاي مناسب براي طراحي ، ساخت و توليدو توزيع وسايل و لوازم استانداردورزشي در رشته مربط.

8.   استفاده از دانش ، تجارب و توانمند يها ي گروههاو مجامع بين المللي ورزشي .

9.    احيا و اشاعه خضلتهاي جوانمردي در ميان ورزشكاران.

10.  ارتقاي سطح معيشت و ايجاد تسهيلات براي قهرمانان .

 

•          

 

1.برگزاري مسابقات در سطح كشور در تمامي رده هاي سني

2. برگزاري دوره هاي آموزشي توجيهي و ارتقاي مربيگري و داوري

3. گزينش ورزشكاران نخبه و تراز اول كشور به منظور تشكيل تيمهاي ملي

4. حضور مداوم و فعال در مجامع بين المللي

5. تهيه گزارشها ي  لازم از تصميمهاي متخذه در مجامع و كنگره هاي بين المللي

6. برقراري ارتباط اصولي با مجامع بين المللي ورزشي

7. تعيين مربيان تيمهاي ملي در رده هاي سني مختلف

8. تهيه و تدوين تقويم ورزشي سالانه و برنامه

9. معرفي و اعزام مربيان و داوران به كلاسهاي توجيهي و ارتقايي

10. ايجاد واحد اطلاعات و آمار ورزشي و طبقه بندي و نگهداري اسناد مربوط

 11.  همكاري با واحد هاي اجرايي كارشناسي ، تحقيقاتي و علمي نهاد ها و ارگانها ي مختلف

 12. تشكيل كميته هاي مختلف در فدراسيون و هياتهاي ورزشي .

 13. تهيه و ارائه گزارش عملكرد سالانه

 14 . انتشار كتب ، جزوات ، نشريات آموزشي و نشر اخبار و ترجمه قوانين بين المللي .

•         اركان فدراسيونها

در بند 4 اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي ، اركان فدراسيون بدين شرح ذكر شده :

 1) مجمع عمومي

 2 )هيات رئيسه (شامل رئيس ،نايب رئيس ، دبير كل و خزانه دار )

 3) رئيس

4) بازرس

اعضاي مجمع عمومي فدراسيون ها

1.رئيس سازمان تربيت بدني يا يكي از معاونان وي به عنوان رئيس مجمع

2. سه نفر نمايند ه ورزشكاران كه يك  نفرآنان از ميان زنان باشد

3. يك نفر به انتخاب كانون داوران

 4. يك نفر به انتخاب كانون مربيان 

 5. دو نفر به انتخاب اتحاديه با شگاهها

•          

6. روساي هياتهاي ورزشي استانها و رئيس انجمن بانوان د ر رشته مربوط

7. رؤساي انجمنها و هياتهاي ورزشي كارگران ، نيروهاي مسلح ، دانش آموزان و دانشجويان كه توسط وزارتخانه يا سازمان ذي ربط معرفي

مي شوند .

8. دبير كل كميته ملي المپيك يا نماينده وي

9. رئيس فدراسيون

•         اهم وظايف مجمع عمومي فدراسيون

1. بررسي و تصويب عملكرد يكساله فدراسيون

2. تصويب بوجه سالانه فدراسيون.

3. بررسي اساسنامه و پيشنهاد اصلاح آن به مرجع ذي صلاح

4. پيشنهاد رئيس فدراسيون جهت صدور حكم به رئيس سازمان تربيت بدني .

.5. تصويب برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت فدراسيون و تقويم ورزشي و خط مشي فدراسيون .  

•         اهم وظايف مجمع عمومي فدراسيون...

6. تصويب برگزاري مسابقات آسيايي و جهاني

7. تصويب آيين نامه داخلي مجمع

8. تصويب آيين نامه هاي اداري، مالي و معاملاتي فدراسيون با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از تاييد سازمان تربيت بدني

9. انتخاب بازرس

.10.تصويب ساير آيين نامه ها و مقررات مورد نياز فدراسيون .

11.انتخاب ساير اعضاي هيات رئيسه با پيشنهاد رئيس فدراسيون به استثناي اعضاي موضوع بند 6 ماده 8 اين اساسنامه

12. برسي گزارش بازرس

•          

‍‎به منظور استفاده از تجارب ، تخصص و استعدادهاي قهرمانان ، مربيان ، داوران و ساير دست اندر كاران و با هدف اجراي دقيق مقررات و اصول آماتوريزم و قوانين و مقررات بين المللي و بررسي راهكارهاي توسعه و گسترش رشته  ورزشي مربوط كميته هايي از قبيل كميته فرهنگي ، كميته اجرايي ،كميته اداري ومالي ، كميته تحقيقات و آموزش ، كميته برنامه ريزي ، كميته داوران و مربيان ،كميته رفاه و تعاون ، كميته فعاليت و سرمايه گذاري در امور بازرگاني و كميته روابط بين المللي تشكيل مي گردد.

•         هياتهاي ورزشي

<p style="color: rgb(68,68,68); line-height: 18px; background-color: rgb(25

:: موضوعات مرتبط: مديريت سازمان هاي ورزشي، ،
نويسنده : Vahid Riyahi & Vahideh Riyahi


مديريت سازمان هاي ورزشي

مديريت يعني هماهنگي همه امكانات و منابع از طريق برنامه ريزي ، سازماندهي ، هدايت و نظارت ، به طوري كه هدف هاي مشخص تحقق پذيريد.

 

مديريت عبارت است از عمل تاثير گذاري بر افراد به طوري كه از روي ميل و علاقه براي هدف هاي گروهي تلاش كنند.

 رهيري موضوعي وسيعتراز از مديريت است و مديريت نوع خاصي از رهبري محسوب مي شود كه در آن تحقق اهداف سازماني مورد نظر است . رهبري نيز براي تحقق هدفهايش ملزم است كه با افراد و به وسيله افراد كار كند ، اما اين هدفها لزوما اهداف سازماني نيستند.

ابزارهاي اصلي مديريت عبارتند از :

برنامه ريزي

انگيزش

سازماندهي

كنترل

مسئوليت مديرعبارت است از مجموعه اي از وظايف گوناگون و تعريف شده كه بخشي از آن در حيطه مديريت و سازمان و بخش ديگر در ارتباط با بيرون سازمان است.

 مثل :تصميم گيري ، برنامه ريزي ، تنظيم گزارش ، حضور در جلسات ، حضور در مراسم مختلف سازمان و ....

الف ) نقشهاي متقابل فردي

1- تشريفاتي          2- رهبري      3- ارتباطي

ب) نقشهاي اطلاع رساني

1- گيرنده      2- نشر دهنده          3- سخنگو

ج) نقشهاي تصميم گيري

1- كارآفريني      2- تشنج زدايي     3- تخصيص منابع      4- مذاكره كننده

1- هوشمندي

2- طراحي

3- گزينش

4- اجرا

مديريت علمي از چه زماني آغاز شد ؟

مديريت علمي از ابتداي قرن بيستم همزمان با گسترش و نظريه اداري شروع و خيلي زود رشد و توسعه يافت. در رشد و توسعه اين نظريه تيلور نسبت به ساير صاحبنظران سهم بيشتري داشته است.

ديدگاه هاي مديريت علمي عبارتند از :

الف) به كارگيري و استفاده از روشهاي علمي ، تجزيه و تحليل و حل مساله درباره مشكلات و مسائل سازماني

ب) مجموعه سازوكارها و روشهايي – همچون يك مشت حقه – براي تثبيت و بهبود كارآيي در سازمان

اصول مديريت علمي از ديدگاه تيلور

تيلور در تحقيقات و آثار خود از مفاهيم زير نام برده است :

سيستم دستمزد ، مديريت كارگاه ، موارداستعمال سيستمها و روشها ، مديريت كاركنان ، لزوم همكاري بين كارگر و مدير ، دستمزد بالا به خاطر كار بيشتر ، تقسيم كار مساوي بين مدير و كارگر ، كاربري اصل مديريت به طور استثنا در كارگاه ، سيستم هزينه ، مطالعه روشها و متدها ، مطالعه زمان ، تاكيد روي شغل مديريت ، طرحريزي و نظارت و همكاري

تقسيم كار در سازمان

به عقيده تيلور تقسيم كاردر هر سازماني امري ضروري است. بدين معني كه وظايف تعيين شده بايد بين واحدها و مشاغل براي تحقق هدف معيين و ايجاد هماهنگي لازم تقسيم گردد.

تقسيم كار در يك سازمان ورزشي

تقسيم كار در يك سازمان ورزشي يعني تركيب منطقي آن در بخشها ، تفويض اختيار و ايجاد هماهنگي و استقرار نظامهاي نظارتي براي كسب اطمينان از اين امر است كه همه افراد براي انجام هدفهاي سازمان با يك نظم و ترتيب و به طور موزون كار كنند.

•         مديريت اداري از ديدگاه هنري فايول

فايول عوامل مديريت را مترادف وظايف مدير يعني طراحي ، سازماندهي ، رهبري ، هماهنگي و نظارت مي داند . او معتقد است در هر سازمان با توجه شرايط و وظايف آن سازمان اصولي از مديريت حاكم است . فايول اصول زير را تحت عنوان اصول مديريت پيشنهاد كرده است كه هنوز برخي از آنها ، مورد توجه است :

1.      اصل تقسيم كار

2.      اصل اختيار و مسئوليت

3.      اصل انضباط

4.      اصل سلسه مراتب

5.      اصل نظم

6.      اصل مساوات

7.      اصل ثبات تصدي در مشاغل

•         روابط انساني در مديريت

دراوايل دهه1930 التون مايو و همكارانش از بنيانگذاران اين نهضت بودند .

دراين نهضت روابط بين افراد كه درون سازمان و در واحد كاري به وجود مي آيد كانونهاي واقعي قدرت در سازمان به شمار مي رود . مديريت در يك سازمان بايد بيشتر ين توجه و مطالعه خود را روي روابط انساني متمركز كند و سازمان مي بايستي بر محور كاركنان شكل گيرد و به گرايشها و احساسات انسانها توجه شود.

•         داگلاس مك گريگور

وي در رابطه با جنبه هاي انساني سازمان دو نظريه متضاد x و   y را مطرح مي سازد .

 طبق نظريه X انسان موجودي تنبل است كه همواره امنيت و راحتي را طلب مي كند و لازم است دائما تحت كنترل باشد. 

بر اساس نظريه Y  انسان خواهان ياد گيري و خود سازي است و كار را يك فعاليت طبيعي مي داند مديريت  فقط بايد شرايط كار را براي وي فراهم كند.

•         تئوري دوعاملي فردريك هرزبرگ

وي در نظريه خود به دو دسته عوامل بهداشتي و انگيزشي در رابطه عوامل انساني در سازمانها  اشاره مي كند.

•         كريس آرجريس

 آرجريس اعتقاد دارد كه ‹‹انسان بايد مراحلي رادر زندگي پشت سر بگذارد تا از خامي به يك انسان پخته و بالغ تبديل شود . مراحل رشد انسان از خامي تا پختگي در جدول 2-1 مشخص شده است ›› .

•         جدول 2-1

•         نظريه هاي رفتار سازماني

نظريه ليكرت

به زعم ليكرت ‹‹ رفتار سازماني سيستمي است متشكل از رفتار گروههاي متداخل كه هر كدام از اين گروهها ، به نوبه خود از سيستمي از گروههاي متداخل كوچكتر تشكيل مي شوند و در عين حال با عده اي از گروههاي ديگر همتراز و هر كدام عضو كوچكتر گروههاي برتر به شمار مي روند ››.

•         نظريه كارتزوكان

كارتز و كان ‹‹ رفتار در سازمان را ناشي از نقشهاي تودر تويي مي دانند كه افراد ، مقامات و صاحبان پستهاي سازماني بر مبناي انتظارات ، توقعات و قراردادهاي انساني بين يكديگر ، به عهده مي گيرند››.

•         مدل ادگارشاين

مدل ‹‹شاين›› يك مدل شوراي مشورتي است كه سازمان را به عنوان يك سيستم اجتماعي زنده و ذي روح مورد تشخيص و مداوا قرار مي دهد.

•         مدل ريچارد والتون

ريچارد والتون از پيشروان نظريه شوراهاي مشورتي است او معتقد به شوراهاي حل اختلاف در داخل سازمان براي بررسي و حل اختلاف بين  افراد سازمان با يكديگر ، فرد باسازمان و سازمان با سازمان ديگر است.

•         ويژگيهاي رفتاري مدير سازمان ورزشي

مدير سازمان ورزشي بايد

•          به طور دقيق اهداف سازمان خود را بشناسد

•          اطلاع از رفتار سازماني براي آنان ضروري است

•         در صورت نياز ديگران به كمك ، مدير بايد بدون تامل به مساعدت و ياري آنها اقدام نمايد.

•         مدير نبايد خود رااز سايرين جدا بداند

•          توجه به تنوع وظايف و امور محوله

•           ايجاد انگيزه مناسب براي انجام وظايف

•         انواع سازمان

 1. سازمان برحسب روابط حاكم بر آن

سازمان رسمي ، سازمان رسمي در واقع تشكيلات رسمي سازمان است كه با پيش بيني دقيق ساختار فعاليتها و بر اساس هدف خاصي شكل گرفته و در آن حدود و ظايف ، اختيارات و سلسه مراتب سازماني تعيين شده است .

سازمان غير رسمي ، سازمان غير رسمي به سازماني گفته مي شود كه براساس طرح و برنامه از قبل تعيين شده به وجود نمي آيد بلكه سلسه روابط و اشتراكات روحي و عاطفي بين افراد موجب شكل گيري آن است .

تفاوت سازمان رسمي و سازمان غير رسمي

در سازمانهاي رسمي:

  مديريت است كه اعضا و كادر مورد نياز خود را جذب مي كند. ؛

 ولي در سازمان غير رسمي :

 اين افراد هستند كه بر اساس علايق و نياز هاي خود جذب سازمان غير رسمي مي شوند.

2- سازمان برحسب نوع وظايف

 سازمان صف ، سازمان صف به سازماني گفته مي شود كه در ان هيچ واحد ستادي وجود نداردو بخشهاي مختلف آن به اجراي برنامه هاي تدويني و ابلاغ شده از طرف ستاد مشغولند.

سازمان ستاد ، سازماني را كه در امر برنامه ريزي و تعيين خط مشي و سياستگذاري دخالت دارد ستاد مي گويند . معمولاسازمانهاي ستادي ،تخصصي هستند و به آنها ستاد تخصصي نيز گويند .

مديران صف و ستاد

مدير ان صف مسئوليت  هدايت زيردستان رابه عهده دارند و هميشه افرادي را براي تحقيق هدفهاي اساسي سازمان در حوزه رياست خود تحت پوشش قرار مي دهند ،

حال آنكه مديران ستاد به مديران صف دراجراي اهداف مشترك و اساسي سازمان كمك مي كنند و نظر مشورتي ارائه مي دهند .

•         اركان سازمان

 اركان اصلي يك سازمان عبارتند از :

منابع انساني

منابع مالي

منابع مادي

منابع تسهيلاتي

•         اشكال گوناگون سازمان

1.سازمان  بر اساس وظايف (نوع فعاليت )

2. سازمان بر حسب نوع محصول

3. سازمان بر حسب قلمرو جغرافيايي يا منطقه عمليات

4. سازماندهي ماتريسي

5- سازمانهاي پيوندي – تلفيقي

•         ويژگيهاي مشترك سازمانها

الف ) دارا بودن هرم سازماني مشخص

ب)    تقسيم وتوزيع كارها در سازمان

ج)    آيين نامه ها كارها در سازمان

د )   صلاحيتهاي فني در وظايف

ه)     كارآيي سازمان

•         آشنايي با نهادهاي دولتي

قوه مقننه

 دربيشتر كشورها از دير باز نظام تك مجلسي يا دو مجلسي معمول بوده است . كه در حال حاضردر ايران نظام تك مجلسي حاكم است كه داراي 290 نماينده است و مسئوليت قانونگذاري در كشور را عهده دار هستند. اين تعداد نماينده در 14 كميسيون تخصصي كار بررسي و كارشناسي را به عهده دارند.

قوه قضاييه

قوه اي است مستقل كه پيشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقيق بخشيدن به عدالت است.

 

تشكيلات و سازمان كار قوه قضاييه عبارتند ا ز :

 رئيس قوه قضاييه ، دادگستري جمهوري اسلامي ايران ، دادسرا كه به دادسراهاي عمومي و دادسراهاي محاكم اختصاصي تقسيم مي شود ، و دادگاه .

ديوان عالي كشور

 در قانون اساسي آمده است ‹‹ ديوان عالي كشور عالي ترين مرجع قضايي ناظر بر اجراي صحيح قوانين در محاكم ، مامور ايجاد وحدت رويه قضايي و مسئول بسياري از وظايف قضايي مهم و استثنايي است ››.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

وظيفه ثبت اسناد ، ثبت املاك و ثبت شركتها را عهده دار است.

سازمان باررسي كل كشور

اين سازمان به اعتبار مسئوليت قوه قضاييه در خصوص نظارت بر حسن اجراي قوانين و جريان امور دستگاههاي اداري را عهده دار است.

ديوان عدالت اداري

 به منظور رسيدگي به شكايات دادخواهيها و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديوان عدالت اداري در قانون اساسي پيش بيني شده است .

شركت سهامي روزنامه رسمي كشور

اهم وظايف آن عبارتند از :

•         اداره و چاپ و نشر روزنامه رسمي كشور 

•         انجام سفارشهاي چاپي و مطبوعاتي قوه قضاييه و سازمانهاي وابسته به آن چاپ و انتشار مذاكرات مجلس شوراي اسلامي

•         چاپ و انتشار قوانين ، تصويب نامه ها ، بخش نامه ها ، آگهيها و آراي وحدت رويه و آراي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي

•         جمع آوري و انتشار كتاب قوانين

قوه مجريه

قوه مجريه مسئوليت اداره امور عمومي و اعمال قوه مجريه كشور را بر عهده دارد. رياست قوه مجريه با رئيس جمهور است . رئيس جمهور رياست هيات دولت را بهدعهده دارد ، ضمن اينكه بر كار وزرا نظارت داشته و در جهت هماهنگ ساختن وزارتخانه هاي مختلف و تعيين خط مشيهاي آنها گام بر مي دارد.

هيات وزيران

هيات دولت با رياست رئيس جمهور تشكيل مي گردد كه در آت كليه وزرا ومعاونين و برخي افراد ديگر بدن حق راي حضور دارند.

 برخي از مسئوليت هاي هيات دولت عبارتد از:

 

•         تصويب لوايح قانوني كه از طريق دولت به مجلس تقديم مي گردد.

•         تصميم گيري در خصوص اينكه دعاوي مربوط به اموال عمومي يا دولتي به صلح خاتمه يابد يا به داوري ارجاع گردد.

•         تصويب مقرراتي با عناوين تصوي نامه و آئين نامه

وزارتخانه

وزارتخانه بالاترين ارگان اجرايي دولت است كه به موجب قانون بخشياز وظايف اساسي دولت را به عهده دارد. در راس هر وزارتخانه وزير قرار دارد.

موسسه دولتي مستقل

موسسه دولتي مستقل براي انجام وظايفي به وجود مي آيد كه جزء ماموريتهاي يك وزارتخانه مشخص نيست و يا مقررات بين المللي ايجاب مي كند زير نظر مستقيم رئيس جمهور اداره شود.

موسسه دولتي وابسته

سازماني است كه به موجب قانون بخشي از وظايف يك وزارتخانه را بر عهده دارد و به آن وزارتخانه وابسته است.

شركت دولتي

تشكيلاتي اقتصادي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد مي شود و بيش از 50 درصد سرمايه و يا سهام آن متعلق به دولتاست .

معاونت وزاتخانه

هر وزارتخانه با توجه به حيطه وظايف و گستردگي آن و با رعايت مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از 3  تا 5 معاونت تشكيل مي گردد.

در هر معاونت بين 2 تا 5 اداره كل يا دفتر پيش بيني مي شود.

اداره كل

سازماني است كه يك يا چند فعاليت اصلي از وظايف معاونت به آن مربوط مي شود. در  راس آن مدير كل قرار مي گيرد.

دفتر كل

سومين سطح تقسيم وظايف و توزيع صلاحيتها و اختيارات در وزارتخانه است . ماهيت وظايف دفتر عمتا مطالعاتي و تحقيقاتي و بيش از 60 درصد پستهاي آن كارشناسي است. در راس آن مدير كل قرار مي گيرد.

اداره

سازماني است كه يك يا چند فعاليت متجانس از فعاليتهاي اصلي اداره كل يا فعاليتهاي اجرايي وزارتخانه را بر عهده دارد و در راس آن رئيس اداره قرار مي گيرد.

گروه

سازماني است كه يك يا چند فعاليت از فعاليتهاي اصلي دفتر يا فعاليتهاي تحقيقاتي و مطالعاتي وزارتخانه را بر عهده دارد. و در راس آن رئيس گروه قرار مي گيرد.

مركز

سطح سازماني تابعه است كه وظايف آن معطوف به برنامه ريزي و اجراي متمركز فعاليتهاي تحقيقاتي يا آموزشي مرتبط با فعاليتهاي تخصصي وزارتخانه است و در راس آن رئيس مركز قرار مي گيرد.

مديريت

به سطح سازماني اي اطلاق مي شود كه يك يا چند فعاليت متجانس از يك يا چند وظيفه را در راستاي اهداف سازمانها ي وابسته به وزارتخانه بر عهده دارد. وظايف مديريت مي تواند در زمينه هاي اجرايي ، پژوهشي ، تحقيقاتي يا مطالعاتي باشد.

•         اهداف كلي

آشنايي با سازمانهاي ورزشي داخلي و بين المللي

•         اهداف رفتاري

1- آشنايي با سازمان تربيت بدني

2- آشنايي با كميته ملي المپيك

3- آشنايي با فدراسيون هاي ورزشي

4- آشنايي با كميته بين المللي المپيك

•         اهداف رفتاري...

5- آشنايي با ساختار و وظايف تربيت بدني آموزش و پرورش

6- آشنايي با ساختار و وظايف تربيت بدني در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

7- آشنايي با فدراسيون هاي بين المللي ورزشي

8- آشنايي با سازمتن هاي بيت المللي ورزشي

•         سازمانها و نهادهاي ورزشي ايران

 1. سازمان تربيت بدني
 2. تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش
 3. تربيت بدني وزارت علوم ، تحقيقات   وفناوري
 4. كميته ملي المپيك
 5. تربيت بدني وزارت كار، نيروهاي مسلح و سازمانهايي از اين قبيل در زمينه تربيت بدني و ورزش فعاليتهاي نسبتا گسترده اي در سطح كشور دارند .

•          

 الف) توسعه وتعميم ورزش و پرورش نيروي بدني و تقويت روحيه سالم در افراد كشور .

ب) تعليم و تربيت مربي و معلم ورزش در سراسر كشور.

ج) تاسيس و تجهيز و اداره ورزشگاهها(استاديمها)و اردوگاهها و پلاژها و ميدانهاو مراكز ورزشي و كمك به توسعه آنها .

•         وظايف قانوني سازمان تربيت بدني...

د) صودور و لغو پروانه باشگاهها و تعيين مشخصات فني مراكز ورزشي و تفريحات سالم كشور و نظارت بر آنها طبق آيين نامه اي كه از طرف سازمان تنظيم و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

ه) تشكيل و اداره دفتر امور مشترك فدراسينهاي ورزشي در سازمان به منظور همكاري و راهنمايي در حسن اجراي وظايف اداري و مالي و برنامه هاي فدراسينها و هياتهاي ورزشي كشور .

و) ايجاد و اداره موسسات مورد نياز براي تربيت معلم ورزش طبق مقررات قانوني .

•          

فدراسيون ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه فدراسيون ناميده مي شود موسسه غير دولتي و داراي شخصيت حقوقي است كه بر اساس مشي و اصول ورزشي آماتوري تعيين شده و به موجب منشور المپيك و با مراعات شئون اسلامي و مقتضيات ملي و به عنوان بالاترين مرجع ذي صلاح در هر رشته ورزشي تشكيل مي شود و در چهار چوب اين اساسنامه با هماهنگي سازمان تربيت بدني و رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت مي نمايد.

 اهداف فدراسيون ورزشي

1. ترغيب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستي و سلامتي و ايجاد زمينه مناسب براي مشاركت آنان در فعاليتهاي منظم ،اصولي و قانونمند ورزشي .

2.  ايجاد و گسترش سبكهاي مختلف در رشته ورزشي ذي ربط .

3.  ايجاد زمينه هاي لازم براي حضور قهرمانان ،پيش كسوتان،داوران ، مربيان و دست اندر كاران ورزش درعرصه هاي بين المللي در داخل و خارج از كشور .

•          

4. ايجاد زمينه هاي مناسب براي كشف ، رشد و پرورش استعدادهاي ورزشي ورزشكاران و قهرمان.

5.   بالا بر دن  قابليتهاي جسماني و ارتقاي سطح كيفيت و مهارتهاي فني ورزشي بر اساس اصول و شيوه هاي علمي ورزشي آماتوري

6.  كشف و جذب استعدادها و توانمند يها ياقشار مختلف جامعه و تقويت آنها به منظور رشد و گسترش كمي و كيفي رشته ورزشي مربوطه

7.   ايجاد زمينه هاي مناسب براي طراحي ، ساخت و توليدو توزيع وسايل و لوازم استانداردورزشي در رشته مربط.

8.   استفاده از دانش ، تجارب و توانمند يها ي گروههاو مجامع بين المللي ورزشي .

9.    احيا و اشاعه خضلتهاي جوانمردي در ميان ورزشكاران.

10.  ارتقاي سطح معيشت و ايجاد تسهيلات براي قهرمانان .

 

•          

 

1.برگزاري مسابقات در سطح كشور در تمامي رده هاي سني

2. برگزاري دوره هاي آموزشي توجيهي و ارتقاي مربيگري و داوري

3. گزينش ورزشكاران نخبه و تراز اول كشور به منظور تشكيل تيمهاي ملي

4. حضور مداوم و فعال در مجامع بين المللي

5. تهيه گزارشها ي  لازم از تصميمهاي متخذه در مجامع و كنگره هاي بين المللي

6. برقراري ارتباط اصولي با مجامع بين المللي ورزشي

7. تعيين مربيان تيمهاي ملي در رده هاي سني مختلف

8. تهيه و تدوين تقويم ورزشي سالانه و برنامه

9. معرفي و اعزام مربيان و داوران به كلاسهاي توجيهي و ارتقايي

10. ايجاد واحد اطلاعات و آمار ورزشي و طبقه بندي و نگهداري اسناد مربوط

 11.  همكاري با واحد هاي اجرايي كارشناسي ، تحقيقاتي و علمي نهاد ها و ارگانها ي مختلف

 12. تشكيل كميته هاي مختلف در فدراسيون و هياتهاي ورزشي .

 13. تهيه و ارائه گزارش عملكرد سالانه

 14 . انتشار كتب ، جزوات ، نشريات آموزشي و نشر اخبار و ترجمه قوانين بين المللي .

•         اركان فدراسيونها

در بند 4 اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي ، اركان فدراسيون بدين شرح ذكر شده :

 1) مجمع عمومي

 2 )هيات رئيسه (شامل رئيس ،نايب رئيس ، دبير كل و خزانه دار )

 3) رئيس

4) بازرس

اعضاي مجمع عمومي فدراسيون ها

1.رئيس سازمان تربيت بدني يا يكي از معاونان وي به عنوان رئيس مجمع

2. سه نفر نمايند ه ورزشكاران كه يك  نفرآنان از ميان زنان باشد

3. يك نفر به انتخاب كانون داوران

 4. يك نفر به انتخاب كانون مربيان 

 5. دو نفر به انتخاب اتحاديه با شگاهها

•          

6. روساي هياتهاي ورزشي استانها و رئيس انجمن بانوان د ر رشته مربوط

7. رؤساي انجمنها و هياتهاي ورزشي كارگران ، نيروهاي مسلح ، دانش آموزان و دانشجويان كه توسط وزارتخانه يا سازمان ذي ربط معرفي

مي شوند .

8. دبير كل كميته ملي المپيك يا نماينده وي

9. رئيس فدراسيون

•         اهم وظايف مجمع عمومي فدراسيون

1. بررسي و تصويب عملكرد يكساله فدراسيون

2. تصويب بوجه سالانه فدراسيون.

3. بررسي اساسنامه و پيشنهاد اصلاح آن به مرجع ذي صلاح

4. پيشنهاد رئيس فدراسيون جهت صدور حكم به رئيس سازمان تربيت بدني .

.5. تصويب برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت فدراسيون و تقويم ورزشي و خط مشي فدراسيون .  

•         اهم وظايف مجمع عمومي فدراسيون...

6. تصويب برگزاري مسابقات آسيايي و جهاني

7. تصويب آيين نامه داخلي مجمع

8. تصويب آيين نامه هاي اداري، مالي و معاملاتي فدراسيون با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از تاييد سازمان تربيت بدني

9. انتخاب بازرس

.10.تصويب ساير آيين نامه ها و مقررات مورد نياز فدراسيون .

11.انتخاب ساير اعضاي هيات رئيسه با پيشنهاد رئيس فدراسيون به استثناي اعضاي موضوع بند 6 ماده 8 اين اساسنامه

12. برسي گزارش بازرس

•          

‍‎به منظور استفاده از تجارب ، تخصص و استعدادهاي قهرمانان ، مربيان ، داوران و ساير دست اندر كاران و با هدف اجراي دقيق مقررات و اصول آماتوريزم و قوانين و مقررات بين المللي و بررسي راهكارهاي توسعه و گسترش رشته  ورزشي مربوط كميته هايي از قبيل كميته فرهنگي ، كميته اجرايي ،كميته اداري ومالي ، كميته تحقيقات و آموزش ، كميته برنامه ريزي ، كميته داوران و مربيان ،كميته رفاه و تعاون ، كميته فعاليت و سرمايه گذاري در امور بازرگاني و كميته روابط بين المللي تشكيل مي گردد.

•         هياتهاي ورزشي

به منظور انجام وظايف فدراسيونها در استانها، شهر ستانها ، هياتهايي به نام هيات

:: موضوعات مرتبط: مديريت سازمان هاي ورزشي، ،

نويسنده : Vahid Riyahi & Vahideh Riyahi


صفحه قبل 1 2 صفحه بعد