مديريت برگزاري مسابقات ورزشي

مقالات تربیت بدنی و علوم ورزشی

مديريت برگزاري مسابقات ورزشي

 


آشنايي با مديريت برگزاري مسابقات ورزشي


•         نحوه برگزاري يك دوره مسابقه

براي برگزاري يك دوره مسابقه ورز شي نياز به برنامه ريزي  دقيق و زمان كافي است . در برگزاري هر دوره مسابقات ورز شي باتوجه به رشته ورزشي ، روش برگزاري ، امكانات و تجهيزات ، منابع انساني و مالي و تعداد شركت  كنند گان مي توان سازمان خاص و مورد نياز را طراحي كرد .

•         كارهاي قبل و بعد از تقاضاي ميزباني يك دوره مسابقه

•         بررسي تسهيلات و امكانات

•         نيروي انساني

•         بودجه و منابع مالي

•          بررسي زمان

•         بررسي محيط و شرايط آب و هوايي

•         حمايت و پيشتيباني محلي

•         بررسي سوابق بر گزاري

•         وظايف كميته هاي برگزار كننده مسابقات

وظايف كميته  فني

1.     تدوين آيين نامه نحوه برگزاري  فني مسابقات

2.     انتصاب مسئولان و سرپرستان فني هر يك از رشته هاي ورزشي

3.     تشكيل جلسات منظم و مستمر كميته فني

4.     تشكيل جلسات هماهنگي با كميته داوران

5.     انجام قرعه كشي  مسابقات به منظور تدوين جدول برنامه مسابقات رشته هاي ورزشي به تفكيك

6.     نظارت بر حسن اجراي آ يين نامه ها و مقررات فني هر يك از رشته هاي ورزشي

7.     رسيدگي به اعتراضهاي تيمهاي شركت كننده در زمينه فني و داور

8.     همكاري با كميته داوران به منظور هماهنگ نمودن بر نامه زمانبندي مسابقات

9.     تهيه گزارش نهايي فني مسابقات

انجام ساير امور ارجاعي از طرف رئيس كميته برگزاري مسابقات

وظايف كميته تداركات و پيشتيباني

1.     تهيه كليه بر گه ها (فرمها )و فهرستهاي موردنياز

2.     در يافت كليه در خواستهاي خريد كالا و تجهيزات از كميته هاي مختلف

3.     پيش بيني اعتبار مورد نياز به منظور خريد  كالا هاي در خواستي .

4.     توزيع و تحويل كليه اقلام خريد اري شده به كميته ها و مراجع در خواست كننده .

5.     انجام كليه امور تداركات ، خدمات و پشتيباني كميته هاي مختلف مسابقات .

6.    تهيه گزارش روزانه از اقدام خريداري و تو زيع شده

7.    انجام كليه امور ارجاعي از طرف سر پرست كل مسابقات

وظايف كميته داوري

1.     پيش بيني و دعوت از داوران مورد نياز هر يك از رشته هاي ورزشي .

2.     تشكيل جلسات توجيحهي براي داوران هر يك از رشته هاي يه صورت جدا گانه.

3.     تنظيم برنامه قضاوت بر اساس برنامه مسابقات براي  هر يك از رشته هاي ورزشي.

4.     انتخاب و گماردن ناظرين فني به منظور نظارت بر امور داروري براي هر يك از رشته هاي ورزشي .

5.     مطالعه و بررسي گزارش ناظران فني و اتخاذ تصميم گيريهاي لازم .

6.     رسيدگي به اعتراض تيمهاي شركت كننده نسبت به امر داوري باهمكاري كميته فني .

7.     اعلام نتايج روزانه مسابقات به كميته روابط عمومي و تبليغات .

تهيه گزارش نهايي از نحوه قضات و عملكرد داوران در طول مسابقات.

وظايف كميته پذيرش و ثبت نام

1.     تهيه و ارسال فرمهاي ثبت نام براي تيمهاي شركت كننده حداقل سه ماه قبل از شروع مسابقات .

2.     اخذ مدارك مورد نياز از تيمهاي شركت كننده حداقل يك ماه قبل از شروع مسابقات.

3.     پذيرش شركت كنندگان در مسابقات در هنگام  ورود با كامل كردن فرمهاي پذيرش .

4.     صدور كارتهاي شناسايي براي كليه شركت كنندگان و كادرهاي اجرايي و نمايندگان رسانه هاي جمعي .

5.     تهيه فهرست اسامي حاوي مشخصات كامل شركت كنندگان به تفكيك رشته هاي ورزشي

6.     ارسال فهرست اسامي مشخصات شركت كنندگان براي كميته هاي فني ‌، داوري ،اسكان ، تغذيه ، وروابط عمومي و تبليغات.

7.     تهيه گزارش نهايي و اطلاعات از كميته پذيرفته شدگان به تفكيك رشته ورزشي و مسئوليت.

وظايف كميته اسكان

1.     پيش بيني تعداد اتاق و تخت مورد نياز براساس آمار شركت كنندگان .

2.     بررسي و كنترل امكانات مورد نياز اسكان و خواب شركت كنندگان .

3.     تقسيم اتاقهاي محل بين تيمهاي شركت كننده با توجه به آمارهاي اخذ شده.

4.     همكاري نزديك با كميته پذيرش.

5.     كنترل تاسيسات و سرويسهاي بهداشتي خوابگاهها.

6.     نظارت بر رعايت امور بهداشتي خوابگاهها و محل اسكان.

7.     تهيه گزارش روزنه از وقايع و رويدادهاي مهم در محل اسكان .

8.     تهيه گزارش نهايي حاوي نقاط قوت و ضعف و پيشنهادها به منظور ارائه به رئيس كميته بر گزاري مسابقات.

وظايف كميته پزشكي

1.     پيش بيني كادر پزشك ، پزشكيار و پرستار مورد نياز .

2.     تدوين برنامه حضور پزشكان و پزشكياران در ميادين مسابقات

3.     پيش بيني كليه داروها و لوازم پزشكي مورد نياز جهت در مانهاي سرپايي

4.     آماده و تجهيز نمودن اتاق پزشكي در محل اسكان ورزشكاران

5.     بررسي گواهي پزشكي هريك از ورزشكاران شركت كننده در صورت نياز .

6.     پذيرش و معاينه كليه بيماران .

7.     انعقاد قرار داد با يكي از بيمارستانهاي نزديك به محل اسكان يا برگزاري مسابقات.

8.     اعزام ورزشكاران مصدوم به بيمارستان طرف قرارداد جهت درمان و در صورت لزوم بستري شدن .

9.     تهيه گزارش روزانه از مراجعان و اقدامات انجام شده در مورد هر يك ار ‌‌آنها.

10.  تهيه گزارش نهايي در ارتباط با نقاط قوت و ضعف و ارائه پيشنهادهاي سازمانده به مسئولان برگزاري مسابقات در پايان كار.

وظايف كميته بهداشت

1.     كنترل دقيق اجراي اصول بهداشتي در خوابگاهها ، سرويسهاي بهداشتي ،سالن غذا خوري ، آشپزخانه ، اماكن برگزاري مسابقات و تمرين.

2.     سمپاشي و ضد عفوني كردن محوطه هاي عمومي اعم از سالن غذا خوري ، آشپزخانه ، سرويسهاي بهداشتي و مكانهاي مسابقه و تمرين.

3.     اعزام كاركنان غذا خوري و آشپزخانه به مراكز بهداشتي به منظور معاينه دقيق و اخذ گواهي صحت مزاح. كل مسابقات

4.     تهيه هشدارهاي بهداشتي و نصب آنها در اماكن عمومي ،محل اسكان و مسابقات.

5.     تهيه گزارش از نظارتهاي روزانه توسط ماموران بهداشت.

6.     بررسي گزارشهاي ناظران بهداشتي و اقدامهاي لازم در مورد رفع مشكلات.

7.     تهيه گزارش نهايي از وضعيت امور بهداشتي و ارائه به سرپرست

وظايف كميته روابط عمومي و تبليغات

1.     تهيه و تنظيم تراكتهاي مناسب جهت هر يك ازاماكن ورزشي و عمومي.

2.     تهيه  خبر نامه روزانه حاوي رويدادها و نتايج مسابقات رشته هاي مختلف

3.     انعكاس بموقع و دقيق اخبار و نتايج مسابقات به رسانه هاي جمعي

9.     تهيه گزارش نهايي از فعاليتهاي انجام شده حاوي نقاط مثبت و ضعف و پيشنهادها.

4.     پيش بيني برنامه هاي مراسم مذهبي ، اعياد و مناسبتهاي مهم .

5.     پيش بيني برنامه هاي تفريحي  فرهنگي جهت اوقات فراغت شركت كنندگان .

6.     همكاري باكميته مراسم و تشريفات در مورد برنامه هاي مراسم افتتاح ، اختيام و توزيع جوايز.

7.     تهيه و تنظيم برنامه مصاحبه با سرپرستان ، مربيان ، ورزشكاران و كادر اجرايي .

8.     پيش بيني برنامه هاي تفريحي براي شبها در محل اسكان ورزشكاران

وظايف كميته مراسم و تشريفات

1.     پيش بيني دقيق برنامه هاي مراسم افتتاح و اختتام مسابقات و همكاري جهت اجرا.

2.     همكاري با كميته روابط عمومي در مورد برنامه هاي توزيع مدال ، احكام و جوايز.

3.     پيش بيني تعداد مدال ، احكام و جوايز مورد نياز هر يك از رشته هاي ورزشي .

4.     برنامه ريزي لازم در مورد رعايت شئون و تشريفات هر يك از مراسم .

5.     بركزاري مسابقات علمي فرهنگي در اوقات فراغت شركت كنندگان با همكاري كميته روابط عمومي

6.     همكاري با كميته روابط عمومي و تبليغات در زمينه هاي تبليغات انتشار خبرنامه و ساير امور مشترك

تهيه گزارش نهايي از نحوه فعاليتهاي انجام شده و ارائه به رئيس كميته برگزاري مسابفات

وظايف كميته انتظامات

1.     شناسايي دقيق كليه اماكن برگزاري مسابقات و اسكان .

2.     برنامه ريزي دقيق براي امور انتظامي .

3.     پيش بيني كادر انتظامي مورد نياز به منظور حفاظت از اماكن مذكور در بند 1.

4.     تنظيم ويژه انتظامات جهت مسابقاتي كه از طرف برگزاركنندگان حساس تشخيص داده شده است .

5.     كنترل كليه وروديها و خروجيهاي محل اسكان . مسابقات

6.     نظارت بر امور انتظامي به منظور بر قراري نظم در برگزاري مسابقات ورزشي

7.     تهيه گزارشهاي روزانه از موارد و موضوعات و رويدادهاي مهم

تهيه و گزارش نهايي از وضعيت امور انتظامي و ارائه پيشنهادهاي لازم

وظايف كميته حمل و نقل

1.     برنامه ريزي در مورد حمل ونقل كليه شركت كنندگان به مكانهاي مسابقه و تمرين

2.     برنامه ريزي در مورد حمل و نقل شركت كنندگان در اوقات فراغت و مراسمها.

3.     پيش بيني وسايط نقليه مورد نياز اعم از اتوبوس ميني بوس سواري و غيره

4.     تنظيم برنامه هاي ساعتي حمل و نقل جهت انتقال ورزشكاران به مكانهاي مسابقه و تمرين.

5.     تشكيل جلسات هماهنگي با كميته اجرايي به منظور ارائه خدمات مناسب

6.     نظارت بر امور حمل ونقل

7.     تهيه گزارش روزانه از اقدامات انجام شده و مشكلات احتمالي و ارائه به سرپرست كل مسابقات.

8.     تهيه گزارش نهايي از نحوه اقداماتصورت گرفته در جريان مسابقات جهت ارائه كميته بر گزاري

وظايف كميته انضباطي

1.     رسيدگي به كليه گزارشهاي دريافتي از كميته فني و صدور راي در صورت نياز

2.     رسيدگي به كميته گزارشها وموارد در يافتي از كميته داوران و اتخاذ تصميمهاي مناسب

3.     تصميم گيري و صدور راي لازم در مورد هر يك از تخلفات انجام شده.

4.     نظارت بر حسن اجراي كليه آيين نامهها و دستور العملهاي اجرايي.

5.     نظارت بر امور انضباطي در كليه اماكن ورزشي مسابقات

6.     تهيه گزارش روزانه از مسائل مهم انضباتي و ارائه به سرپرست كل مسابقات

  7.   نظارت بر امور انضباطي در كليه اماكن ورزشي و غيرورزشي مسابقات.

8.     تهيه گزارش نهايي در پايان مسابقات و ارائه به رئيس كميته برگزاري .

وظايف كميته امور مالي

1.     تهيه دستورالعمل مالي در مورد نحوه انجام هزينه ها

2.     تهيه دفاتر و اوراق و اسناد حسابداري مورد نياز ثبت دقيق كليه در آمد ها و هزينه ها.

3.     پيش بيني كليه هزينه هاي مسابقات به تفكيك (تغذيه ، اسكان ، لوازم و وسايل مورد نياز ، حمل و نقل ، امور پزشكي و بهاشتي ، حق الزحمه ها و ......)

4.     تهيه و فروش بليط مسابقات و كنترل دقيق نحوه توزيع آن .

5.     افتتاح حساب بانكي درصورت نياز با حداقل دو امضا .

6.     تهيه و تدو ين اسناد ثبتي و مورد قبول ، براي كليه هزينه هاي انجام شده .

7.     نظارت بر انجام كليه امور مالي و حسابداري.

8.     تهيه گزارش مالي از كليه در آمد ها و هزينه ها در پايان بر گزاري مسابقات

وظايف كميته نظارت و ارزشيابي

1.     نظارت دقيق بر نحوه انجام وظايف كميته هاي مختلف

2.     تهيه گزارش روزانه از كليه امور مربوط به مسابقات و ارائه به سرپرست كل.

3.     تهيه گزارشروزانه از نظارت بر امور خوابگاهها ، غذا خوري و آشپز خانه و درمانگاه.

4.     تهيه و توزيع پرسشنامه هاي نظر خواهي به تفكيك بين ورزشكاران مربيان سرپرستان داوران و كادرهاي اجرايي.

5.     استخراج نتايج نظر خواهي و جمع بندي آنها به منظور تهيه گزارشهاي لازم .

6.     تهيه گزارش مبسوط از نحوه برگزاري مسابقات اسكان تغذيه بهداشت پزشكي انتظامات مراسم و تشريفات و امور مالي و فني جهت ارائه به رئيس كميته برگزاري .

7.     تهيه پيشنهادهاي لازم و راهكارهاي اجرايي براي آينده .

8.     اعلام نظر و ارزيابي نهايي در مورد نحوه برگزاري مسابقات و اقدامات انجام شده .

•         تقويم ورزشي

در هر تقويم ورزشي كليه فعاليتهاي فدراسيونها يا انجمنهاي ورزشي بانوان كشور براي يك سال شامل آموزش، برگزاري مسابقات اعزامهاي داخلي و خارجي ، تداركات و مواردي از اين قبيل پيش بيني مي شود .

•         تقويم تداركاتي بازيهاي آسيايي و المپيك

تقويم تداركاتي شامل جدول زمانبندي تشكيل اردوهاي آمادگي و اعزامهاي تيمهاي ملي است طبق ماده 29 اساسنامه كميته ملي المپيك كميته تداركاتي حداقل هجده ماه قبل از شروع هر دوره از بازيهاي المپيك يا بازيهاي آسيايي تشكيل مي گردد

اين كميته براي حضور مناسب و شايسته تيمهاي ملي با همكاري فدراسيونهاي ورزشي مقدماتشركت در مسابقات مختلف را فراهم ساخته برنامه ريزي لازم را به عمل مي آورد و تقويم تداركاتي را تنظيم  مي نمايد

•         هدف كلي

آشنايي با نمودار سازماني و سطوح مديريت در تربيت بدني

•         هدفهاي رفتاري

•         آشنايي اجمالي با نمودار سازماني تربيت بدني

•         آشنايي با سطوح مديريت در تربيت بدني

•         معاونت فني و امور فدراسيونها

كليه فدراسيونهاي ورزشي زير نظر اين معاونت قرار دارند و سه دفتر و يك مديريت به شرح ذيل امور خدماتي مربوط به ورزش و فدراسيونها را زير نظر اين معاونت انجام مي دهند :

•          دفتر امور مشترك فدراسيونها

•          دفتر برنامه ريزي تربيت بدني و ورزش

•          دفتر پايگاه ورزش قهرملني و امور با شگاهها

•           مديريت مجموعه ورزشي انقلاب

•         معاونت برنامه ريزي و امور مجلس

.مسئوليت اصلي اين معاونت برنامه ريزي و ارتباط با مجلس شوراي اسلامي است و سه دفتر زير نظر اين معاونت قرار دارند :

•         دفتر آمار ، اطلاعات و خدمات رايانه اي

•          دفتر طرح و برنامه ريزي

•          دفترحقوقي و امور مجلس 

•         معاونت امور فرهنگي و آموزشي

اين معاونت با دو دفتر كليه و ظايف آموزشي و فرهنگي سازمان و تربيت بدني را انجام مي دهند :

•         دفتر تحقيقات و امور فرهنگي

•          مركز آموزش و تربيت مربي.

•         معاونت اداري و پيشتيباني

 دفاتر و ادارات كل اين معاونت عبارتند از :

•          دفتر تشكيلات و بودجه و روشها

•         ‌اداره كل امور اداره كل امور اداري

•          اداره كل مالي

•          اداره كل تداركات و خدمات

•          مديريت و اسناد و دبير خانه

•         معاونت امور ورزش بانوان

كليه امور مربوط به ورزش بانوان كشور (بجز خدمات اداري و مالي ، فني و مهندسي و ......) زير نظر اين معاونت قرار دارد.

اداره كل ورزش بانوان و مديريت امور مشترك انجمن هاي ورزش بانوان ، زير مجموعه هاي اين معاونت هستند.

•         فدراسيونهاي ورزشي

فدراسيون هاي ورزشي در تشكيلات سازمان تربيت بدني ، زير مجموعه معون فني و امور فدراسيون ها هستند.

•         هدف كلي

آشنايي با حل مساله و مديريت

•         هدفهاي رفتاري

•         آشنايي با روش حل مساله

•         تعريف تصميم گيري

•         گام هاي تصميم گيري

•         انواع تصميم گيري

•         روش حل مساله

•         شناخت و تعريف مساله

•         بررسي و تحليل مساله

•         مطالعه و بررسي راه حلهاي ممكن

•         گزينش و انتخاب راه حل مناسب

•         اجراي راه حل انتخاب شده

•         ارزشيابي از كار انجام شده

•         تهيه گزارش نهايي

•         تصميم گيري

گام هاي تصميم گيري از ديدگاه سيمون:

  1. هوشمندي
  2. طراحي
  3. گزينش
  4. اجرا

•         انواع تصميم گيري

•         تصميم گيري فردي

•         تصميم گيري گروهي

•         روشهاي تصميم گيري

•         تصميم گيري بر اساس نظر اكثريت

•         همراه سازي اعضاء

•         اخذ نظرات كتبي

•         اتخاذ تصميم در فرصت مناسب تصميم گيري بر پايه احساس يا بر پايه عقل

•         استفاده از رايانه در تصميم گيري

•         هدف كلي

 

نحوه اعزام تيمهاي ورزشي

و طبقه بندي سطح مسابقات

•         هدفهاي رفتاري

آشنايي با :

طبقه بندي سطح مسابقات

نحوه سازماندهي وبرنامه ريزي اعزام برون مرزي

تقسيم بندي گروههاي ورزشي

•         طبقه بندي سطح مسابقات

•         مسابقات منطقه اي

•         مسابقات قهرماني قاره اي

•         مسابقات بين المللي

•         بازيهاي قاره اي

بازيهاي آسيايي

بازيهاي آفريقايي

بازيهاي پان امريكن 

•         مسابقات قهرماني جهان

•         بازيهاي المپيك

•          وظايف اصلي سرپرست هيات  ورزشي قبل از اعزام

•         تقويم روز شمار كاري

•         انتخاب كادر اجرايي

•         تهيه  فهرست  وسايل مورد نياز  هر    يك  از  تيمها ي ورزشي  

•         تهيه فهرست وسايل مورد نياز هيات اعزامي

•         تهيه فهرست لوازم شخصي مورد نياز اعضاي هيات

•         ارتباط با كميته بر گزاري مسابقات

•         كسب اطلاعات لازم در مورد كشور ميزبان

•         برگزاري جلسات منظم با سرپرستان و مربيان تيمهاي اعزامي

•         برگزاري جلسه عمومي

•         نظارت بر نحوه انجام تمرينهاي تيمهاي اعزامي

•         اعزام چند نفر به كشور ميزبان قبل از حركت هيات ورزشي

•          برنامه ريزي در مورد نحوه اعزام هيات

•         برنامه ريزي در مورد نحوه بازگشت هيات

•         تهيه گزارش دقيق از كارهاي انجام شده

•         وظايف سرپرست كاروان در كشور ميزبان

•         تشكيل جلسه هاي هماهنگي با سرپرستان تيمهاي شركت كننده هرشب در ساعت معين .

•         تشكيل جلسه هاي هماهنگي با كادر اجرايي همه روزه در ساعت تعيين شده .

•         نظارت دقيق بر حسن انجام وظايف كادر اجرايي و دفتر سرپرستي .

•         كنترل حضور منظم تيمهاي شركت كننده در تمرينات و مسابقات.

•         حضور در جلسات تمريني  تيمهاي شركت  كننده حاقل  يك تا دو بار در طول بازيها.

•         حضور در مسابقه هاي تيمهاي مختلف ورزشي طبق برنامه ريزي دقيق .

•         مطالعه و بررسي گزارش كتبي روزانه سرپرستان تيمها و رسيدگي به مشكلات و مسائل آنها.

•         حضور در جلسات روزانه سرپرستان هياتهاي ورزشي كشور هاي شركت كننده .

•         نظارت بر امور پزشكي ، اسكان ، بهداشت و تغذيه  اردوي ورزشكاران .

•         تماس مستمر با كميته برگزاري بازيهاي جهت طرح موضوعات مورد نظر .

•         كنترل ورود ،خروج ووضعيت حضور و غياب كليه اعضاي كاروان در پايان هر روز .

•         تشويق مادي و معنوي ورزشكاراني كه موفق به كسب مدال مي شوند.

•         تشكيل حداقل 2تا 3 جلسه عمومي فرهنگي  تفريحي با حضور تمامي اعضاي كاروان .

•         برنامه ريزي در مورد حضور تعدادي از اعضاي كاروان ورزشي براي مراسم برافراشتن پرچم.

•         تدوين برنامه بازديد مسئولان كميته ملي المپيك سازمان تربيت بدني و رؤساي فدراسيونها از دهكده بازيها.

•         تدوين برنامه بازديد خبر نگاران ،عكاسان و نمايندگان صدا و سيما از دهكده بازيها.

•         تهيه متن سخنراني براي مراسم برافراشتن پرچم .

•         نظارت برنحوه حضور سر پرستان تيمهاي شركت كننده در جلسات فني .

•         مطالعه گزارشهاي روزانه واصله از بخش پزشكي مسئولان اجرايي كاروان .

•         تماس مستمر با مسئولان كميته ملي المپيك ، سازمان تربيت بدني و روساي فدراسيونهاي ورزشي.

•         تمرين رژه ورزشكاران براي مراسم افتتاح بازيها.

•         نظارت برنحوه توزيع ياد بود ها و هدايا به هياتهاي شركت كننده از ساير كشور ها

•         دعوت از سرپرستان كشور هاي دوست و مسلمان جهت بازديد از اردوي ورزشكاران كشورمان .

•         نظارت دقيق بر نحوه انجام هزينه ها در هر روز .

•         محاسبه هزينه هاي انجام شده و تسويه حساب با كميته بر گزاري بازيها در ارتباط  با وجوه پرداختي براي هر فرد ( اسكان ، تغذيه و حمل و نقل ) .

•         بررسي صورتحساب هتلها و تسويه حساب حداقل24 ساعت قبل از باز گشت آخرين گروه .

•         نظارت دقيق بر برنامه هاي بازگشت گروهاي ورزشي به كشور .

•         تقسيم بندي گروههاي ورزشي


 

وظایف سرپرستان ومدیران تیم های ورزشی در مراحل مختلف، متفاوت و در عین حال بسیار ضروری و حیاتی است که عمل به آنها در زمان های مناسب می تواند از بروز بسیاری از ناهماهنگی ها جلوگیری کند. به طور کلی اعزام تیم ها به مسابقات ممکن است در سطح کشور(ملی) و یا به خارج از کشور(بین المللی) باشد. بدیهی است که وظایف سرپرستان برای هر یک از مسابقات متفاوت خواهد بود.

 

در اینجا به مهمترین وظایف سرپرستان در قبال تیم های ورزشی در سطح کشور اشاره می شود:

الف) وظایف سرپرستان قبل از اعزام(مسابقات کشوری):

۱- فعالیت های مدیریتی، شامل آگاهی از آیین نامه ها، آدرس و تلفن محل مسابقات، هماره داشتن کروکی و نقشه شهر محل برگزاری مسابقات.

۲- پیش بینی بودجه های مورد نیاز با در نظر گرفتن تعداد افراد، بعد مسافت و مدت زمان برگزاری مسابقات.

۳-کنترل مدارک ورزشکاران مانند معرفی نامه رسمی از سازمان اعزام شونده، گواهی سلامت، فیش های مربوط به پرداخت حق شرکت، بلیط ها، عکس و آدرس و شماره تماس ورزشکاران.

۴-کنترل وسایل عمومی از قبیل وسایل ورزشی، بهداشتی و ...

 ب) وظایف سرپرستان در هنگام برگزاری مسابقات

۱- همراه داشتن کلیه مدارک ورزشکاران

۲- ارائه مدارک مورد نیاز به کمیته پذیرش

۳- دریافت برنامه ها ومعرفی نامه های مورد نیاز از قبیل: برنامه های مسابقات، برنامه های فرهنگی وفوق برنامه ای و...

۴- رسیدگی به مشکلات ورزشکاران در محل برگزاری مسابقات

۵- شرکت در کلیه جلسات برگزار شده از طرف مسئولین برگزاری

۶- تشکیل جلسه هماهنگی با مربی تیم یا کاروان ورزشی جهت اطلاع رسانی

۷- تشویق کاروان ورزشی( مادی و معنوی)

ج) وظایف سرپرستان بعد از اتمام مسابقات

۱- هماهنگی جهت شرکت در مراسم اختتامیه

۲- دریافت جام قهرمانی در صورت کسب مقام و یا یادبود مسابقات

۳- انجام هماهنگی و نظارت بر تسویه حساب تیم و یا کاروان ورزشی

۴- تقدیر و تشکر از مسئولین ستاد برگزاری

۵- انجام هماهنگی با کاروان ورزشی جهت بازگشت تیم ها

۶- تنظیم بولتن و ارائه گزارش نهایی به مسئولین اعزام کننده تیم و سرپرست 

منبع

مدیریت و طرز اجرای مسابقات- غلامرضا شعبانی بهارنظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه::: موضوعات مرتبط: مديريت برگزاري مسابقات ورزشي، ،
نويسنده : Vahid Riyahi & Vahideh Riyahi