مشخصات علمی یک رژیم صحیح غذایی براي ورزشكاران
مقالات تربیت بدنی و علوم ورزشی