مقالات تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات سر فصل دوره دکتری تربیت بدنی گرایش مدریت ورزشی

 

 

مشخصات سرفصل دوره دكتري تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي
  

 


مقدمه

تربيت بدني و علوم ورزشي فرآيندي است كه هدف آن بهبود رشد و شكوفايي استعدادهاي انسان و تامين سلامت و بهبود عملكرد مختلف انساني است. مديريت ورزشي در جهان امروز به طور فزاينده اي با آموزش اصول تجارت توام گرديده است كه در آن بر مديريت، بازاريابي و دانش بازرگاني تاكيد مي شود و مي كوشد تا زمينه كاربرد مفاهيم، نظريه ها و اطلاعات علم مديريت در سازمان هاي ورزشي را فراهم آورد. در دهه هاي اخير دانش مديريت ورزشي تكامل و توسعه چشمگيري داشته است و زمينه گسترده اي از كاربرد نظريه ها و مفاهيم علمي مديريت در حيطه تربيت بدني و ورزش فراهم شده است. در كشور ما نيز رشد و ارتقاي سطح علمي اين رشته در گرو ايجاد زمينه هاي مناسب آموزش و تحقيق پيشرفته و همچنين تعامل پويا با سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي ورزش كشور براي كاربرد يافته هاي علمي مديريت ورزشي است. دوره دكتراي تخصصي مديريت ورزشي به منظور مطالعه و تحقيق مفاهيم، نظريه ها و دستاوردهاي علمي مديريت ورزشي و ارتقاي سطح اطلاعات و مهارت هاي مديريتي منابع انساني ورزش ايجاد شده است. تعريف و هدف
هدف دوره دكتراي تخصصي مديريت ورزشي، تربيت و تامين اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، متخصصين و محققين و رهبران و مديران حرفه اي سازمان هاي ورزشي كشور مي باشد. دانشجويان دوره دكتراي تخصصي مديريت ورزشي ضمن آشنايي با اصول و مباني مديريت ورزشي، كسب آگاهي و يافتن مهارت لازم را در زمينه مديريت استراتژيك ورزش كشور، و شناخت فرآيندهاي مديريت و صنعت ورزش در كشورهاي پيشرفته، بايد بتوانند مشكلات سازمان هاي ورزشي را تجزيه و تحليل كرده و با بومي كردن تجارب جهاني راه كارهاي مناسب را براي پيشرفت و ترقي ورزش كشور ارايه كند. ضرورت و اهميت
اقبال عمومي مردم و دولت به ورزش و تربيت بدني، رشد و توسعه سازمان هاي ورزشي دولتي و خصوصي، بافت جوان جمعيتي، توقعات آحاد مردم نسبت به ارتقاي سطح و سهم ورزش ملي در ورزش بين المللي، ضرورت تحول در مديريت و ساختار ورزش كشور، لزوم ارتقاي جايگاه ورزش كشور در صنعت ورزش جهان و ... نياز به وجود محققين و متخصصين حرفه اي مديريت ورزشي را بيش از پيش ملموس كرده است. كارآيي و اثربخشي سازمان هاي ورزشي كشور، منوط به وجود افرادي فكور، متخصص است كه با پذيرش رهبري و هدايت سازمان هاي ورزشي و ارايه مشاوره و راه كارهاي كليدي به مديران سازمان هاي ورزشي تحول و ترقي ورزش كشور را تضمين نمايند. 

طول دوره و شكل نظام
طول دوره دكتراي تخصصي مديريت ورزشي 4 سال است. نظام آموزشي آن مطابق آيين نامه دوره دكتراي (Ph.D) مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. مرحله آموزشي 3 تا 4 نيم سال مي باشد. طول هر نيمسال تحصيلي 16 هفته است كه به ازاي هر واحد درسي نظري در ترم، 16 ساعت و براي هر واحد درسي عملي 32 ساعت اختصاص خواهد يافت. اجرا و يا نحوه اجراي ارزشيابي جامع از دانشجويان، منوط به نظر دانشگاه مربوطه است. واحدهاي درسي
تعداد كل واحدهاي درسي دوره دكتراي تخصصي مديريت ورزشي 36 واحد به شرح زير است:
• دروس تخصصي وانتخابي 18 واحد
• رساله 18 واحد
دروس پيش نياز: دانشجوياني كه در دوره كارشناسي ارشد واحدهاي درسي مربوط به گرايش مديريت ورزشي را نگذرانده باشند، موظفند بنابر نظر گروه آموزشي و استاد راهنما و تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده، دروس كمبود يا پيشنياز را اخذ و با موفقيت بگذرانند. نقش و توانايي
فارغ التحصيلان اين دوره قادر به انجام فعاليت هاي زير خواهند بود: 
تدريس دروس مديريت ورزشي در دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي مديريت ورزشي 
هدايت تحقيقات دانشجويان دوره تحصيلات تكميلي مديريت ورزشي 
انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در حيطه ورزش كشور و جهان 
هدايت و رهبري سازمان هاي ورزشي كشور
ارايه راهنمايي و مشاوره حرفه اي به مديران ورزشي كشور 
شرايط پذيرش دانشجو 
فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد مديريت ورزشي مي توانند با شركت و موفقيت در آزمون ورودي و مصاحبه، دوره دكتراي مديريت ورزشي ادامه تحصيل دهند.

 

   
محتواي آزمون ورودي: 
• تئوري هاي سازمان و مديريت (2)
• اصول و مباني مديريت در سازمان هااي ورزشي (2)
• مديريت اماكن و تجهيزات رويدادهاي ورزشي (2)
• مديريت بازاريابي ورزشي(2)
• زبان تخصصي در مديريت ورزشي(2)
• آمار و اندازه گيري و ارزشيابي مديريت ورزشي (1)
• مصاحبه حضوري(2)
قبول شدگان آزمون كتبي تا سقف سه برابر تعداد مورد پذيرش، براي مصاحبه حضوري دعوت خواهند شد. 
دروس تخصصي 
1. روش شناسي تحقيق در مديريت ورزشي (2 واحد)
2. نقد و تحليل فلسفي نظريه هاي سازمان و مديريت (2واحد) 
3. تجزيه و تحليل مدل هاي كمي در تصميم گيري هاي مديريت(2 واحد)
4. برنامه ريزي راهبردي در ورزش (2 واحد)
5. بازاريابي در صنعت ورزش (2 واحد)
6. مديريت راهبردي در منابع انساني(2واحد) با پيشنياز درس برنامه ريزي راهبردي در ورزش 
7. مديريت فروش و رفتار مصرف كننده(2واحد)
8. نظام هاي اطلاعات مديريت در ورزش(2واحد)
9. مديريت پروژه (2واحد)
10. مطالعه هدايت شده(2واحد)
11. مباني تاريخي و فلسفي ورزش(2واحد)
12. مديريت سرمايه گذاري در ورزش(2واحد)
13. مديريت كيفيت در ورزش(2واحد) با پيشنياز درس مديريت فروش و رفتار مصرف كننده در ورزش
14. مديريت رفتار سازماني پيشرفته(2واحد)
15. نظارت و كنترل در تربيت بدني و ورزش(2واحد)
16. روان شناسي مديريت در ورزش(2واحد) با پيشنياز درس مديريت رفتار سازماني پيشرفته 
17. سمينار در موضوع رساله(2واحد)
18. برنامه ريزي آموزشي و درسي تربيت بدني و ورزش (2واحد)
19. بهره وري در سازمان هاي ورزشي(2واحد)
20. تجزيه و تحليل سيستم و كاربرد آن در ورزش(2واحد)
21. ورزش و جهانگردي و جهاني شدن(2واحد) 
*درس آشنايي با نرم افزارهاي كامپيوتري و كاربرد آن در مديريت ورزشي را كليه دانشجويان ملزم به گذراندن موفقيت آميز آن هستند، ليكن اين دروس جزو سقف واحدهاي دانشجويان محسوب نمي شود.

رساله
دانشجو موظف است تا پايان نيمسال اول تحصيلي موضوع رساله خود را با هماهنگي استاد راهنما تعيين و در شوراي مربوط در دانشكده به تصويب برساند. 

 


دروس تخصصي اختياري عبارتند از :
1.مديريت مالي پيشرفته(با پيشنياز مديريت مالي و بودجه بندي)
2.مباني علم اقتصاد و اقتصاد در ورزش
3.مديريت بازاريابي پيشرفته در ورزش( با پيشنياز مديريت بازاريابي در ورزش)
4.مديريت فناوري اطلاعات در ورزش( با پيشنياز كاربرد رايانه در علوم ورزشي)
5.مديريت سرمايه گذاري در ورزش
6.مديريت استراتژيك ورزشي در بازار جهاني(با پيشنياز مديريت استراتژيك در ورزش)
7. فرصت هاي كسب و كار در ورزش(با پيش نياز كارآفريني در ورزش)
8.مديريت استراتژيك در صنايع ورزشي( با پيشنياز مديريت استراتژيك در ورزش)
9.حقوق ورزشي
10.نظارت و ارزشيابي در ورزش
11.مديريت استراتژيك پيشرفته در منابع انساني(مديريت منابع انساني در ورزش)
12.مديريت رفتار سازماني پيشرفته(مديريت رفتار سازماني در ورزش)
13.روان شناسي در مديريت ورزشي
14. اخلاق در مديريت ورزشي
15. ارتباطات در ورزش
16. دولت و ورزش
17.مديريت دانش در ورزش(باپيشنياز مديريت فناوري در ورزش)
18.مديريت ورزش و تفريحات سالم(با پيشنياز مديريت اوقات فراغت)
19.گردشگري ورزشي(با پيشنياز مديريت اوقات فراغت)
20.مديريت تسهيلات ورزشي(با پيشنياز مديريت اماكن و تجهيزات ورزشي)
21. نقش ورزش و توسعه آن در جامعه
22.مديريت ورزشي در اماكن عمومي و پارك ها( با پيشنياز مديريت اوقات فراغت)
23.برنامه ريزي استراتژيك ورزش همگاني(با پيشنياز مديريت استراتژيك در ورزش)
24.ساختارها و فرآيندسازمان هاي ورزشي و حرفه اي(با پيشنياز مديريت استراتژيك در ورزش)
25.بازاريابي و حمايت مالي در ورزش(با پيشنياز مديريت استراتژيك در ورزش)
26.صنعت ورزش(با پيشنياز مديريت استراتژيك در ورزش)
27.استراتژي هاي ورزش حرفه اي و قهرماني(با پيشنياز مديريت استراتژيك در ورزش)
28.مديريت رويدادهاي ورزشي
29.ورزش و رسانه هاي گروهي(ارتباطات در ورزش)
30.برنامه ريزي راهبردي در ورزش(با پيشنياز مديريت استراتژيك در ورزش)
31.مطالعه هدايت شده
32.مباني فلسفي و تاريخي ورزش
33برنامه ريزي آموزشي و درسي تربيت بدني و ورزش(با پيشنياز مديريت استراتژيك در ورزش)
34.بهره وري در سازمان هاي ورزشي(نظارت و ارزيابي در ورزش)
دانشجويان موظف هستند كه 8 واحد درسي از 34 درس فوق را با هدايت استاد راهنما و با توجه به نياز موضوع رساله خود انتخاب و بگذرانند. 
لازم به توضيح است كه دوره هاي مديريت ورزشي مصوب جديد، بيشتر با موضوعات روز مديريت ورزشي نزديك است كه اميد مي رود دانشگاه هاي مختلف دوره هاي دكتري مديريت ورزشي را بر اساس دوره هاي مصوب جديد و اصلاحات اخير آن در دستور كار خود قرار دهند. 

 منبع: http://www.hawramansport.blogfa.com/post-354.aspx:: موضوعات مرتبط: مشخصات سر فصل دوره دکتری تربیت بدنی گرایش مدریت ورزشی، ،
نويسنده : Vahid Riyahi & Vahideh Riyahi


صفحه قبل 1 صفحه بعد