مقالات تربیت بدنی و علوم ورزشی

چند بازي بومي – محلي

راهنماي چند بازي بومي محلي


 

 

1- بازي هفت سنگ تعداد : گروهي محل اجرا : فضاي باز

 

ابزار بازي : هفت تكه سنگ ، يك عدد توپ

 

شرح بازي : از ميان بازيكنان دو نفر به عنوان استاد انتخاب مي شوند. اين دو استاد ياران گروه خود را انتخاب كرده و براي تعيين گروه شروع كننده بازي، شير يا خط مي كنند. آن گاه سنگ ها را از بزرگ به كوچك روي هم مي چينند و گروه اول ( شروع كننده بازي) در مقابل سنگها و بم فاصله حدوداً پنج متر از آنها مي ايستند. افراد گروه دوم هم پشت سنگها قرار مي گيرند. سپس يكي از افراد گروه اول توپ را به طرف سنگها پرتاب مي كند اگر توپ به سنگها اصابت كند، گروه دوم توپ را برداشته و به قصد زدن گروه اول، آنها را دنبال مي كند. گروه اول هم سعي مي كند در موقعيتي مناسب، دوباره سنگها را روي هم بچيند، ضمن اينكه توسط ياران حريف هم زده نشود. اين گروه در صورت موفقيت برنده شده و دوباره شروع كننده بازي خواهد بود. اما هنگام پرتاب ، توپ به سنگها اصابت نكند، گروه اول بازنده است و جاي دو گروه عوض مي شود.


 

 

2- بازي زو تعداد : بيش از 4 نفر

 

محل اجرا : فضاي باز گروه سني : كودكان و نوجوانان

 

شرح بازي :

 

بازيكنان به دو گروه مساوي تقسيم مي شوند. روي زمين، مستطيل بزرگي رسم مي كنند و هريك از دو گروه در يكي از دو نيمه مستطيل مستقر مي شوند. آن گاه به ترتيب از هر گروه يك نفر ، نفسش زا در سينه حبس مي كند و با كشيدن زو وارد زمين حريف مقابل مي گردد. هريك از اين دو نفر سعي مي كند در حال زو كشيدن، ياران حريف را نيز لمس كند. ياران حريف نيز ضمن فرار از او، سعي مي‌كنند او را محاصره كرده و بگيرند كه نتواند از خط نيمه زمين بگذرد. زيرا در غير اين صورت تمام كساني را كه لمس كرده باشد، از بازي اخراج خواهد شد. در دور و دورهاي بعدي دو نفر ديگر از دو گروه وارد زمين حريفان خود خواهند شد و به همان ترتيبي كه گفته شد عمل مي كنند. هر گروهي كه زودتر ياران خود را از دست بدهد، بازنده است و به عنوان مجازات بايد به افراد گروه برنده كولي بدهد ، يعني بازيكنان برنده هر كدام بر كول يكي از بازندگان سوار شوند و چند دوري سواري گيرند.

 

تذكر : فردي كه براي زوو كشيدن نفس گيري كرده است، هرگاه احساس نمايد كه نفسش رو به اتمام است بايد بلافاصله به زمين بازگردد و اگر در زمين حريف نفسش تمام شود، از دور بازي خارج مي‌گردد.


 

 

3- گرگم به هوا گروه سني : كودكان

 

تعداد : گروهي محل اجرا : فضاي باز

 

شرح بازي : يكي را به عنوان گرگ انتخاب مي كنند و چند محل را كه كمي از سطح زمين بلندتر است به عنوان « هوا » انتخاب مي كنند. گرگ شروع به تعقيب دونده ها مي كند. هرگاه بتواند دستش را به پشت يكي از بازيكنان بزند آن بازيكن گرگ مي شود و گرگ به جاي او وارد بازي مي شود. هرگاه بازيكني خود را به هوا برساند ، گرگ ديگر نمي تواند او را بزند. بازيكنان معمولاً براي آنكه گرگ را گيج كنند سر و صداي زيادي راه مي اندازند و شعرهايي مي خوانند.


 

 

4- دست رشته = دستش ده

تعداد : گروهي محل اجرا : فضاي باز

 

ابزار بازي : يك عدد توپ (مثلاً توپ تنيس)

 

شرح بازي :

 

بازيكنان به دو گروه تقسيم مي شوند و در حالي كه ياران خود را به خوبي مي شناسند در داخل زمين قرار مي گيرند و براي اينكه مشخص شوند در ابتداي بازي توپ متعلق به كدام گروه باشد، يا به يكي از طرق معمول قرعه كشي مي شود و يا اينكه به روش « پرتاب توپ » عمل مي كنند. گروهي كه توپ را در دست دارد، با شگردهايي چون فريب دادن، فرار كردن، و حركتهاي مهارتي خاص خود، توپ را به ياران خود پاس مي دهد. افراد گروه مقابل سعي مي كنند توپ را يا در هوا و يا هنگامي كه به زمين مي افتد، تصاحب كنند.


 

 

5- وسطي گروه سني : تمام سنين تعداد : گروهي

 

محل اجرا : فضاي باز ابزار بازي : يك توپ واليبال يا پلاستيكي (براي هر گروه)

 

شرح بازي :

 

بازيكنان به دو گروه تقسيم مي شوند. هر گروه يك توپ برداشته و در يك دايره مستقر مي شود. در هر گروه يك نفر هم به عنوان « وسطي » تعيين مي شود. با شنيدن سوت مربي، بازيكنان توپ را با پاسهاي هوايي و زميني بين خود رد و بدل مي كنند. بازيكن « وسطي » هم سعي مي كند توپ را به هنگام پاس دادن بگيرد كه در صورت موفق شدن ، جاي خود را با كسي كه توپ را از او گرفته عوض مي كند، بايد توجه داشت كه بازيكنان توپ را نبايد به يار كناري خود پاس بدهند و پاس ها بايد حداقل با دو نفر فاصله انجام شود.


 

 

6- شكار با توپ گروه سني : نوجوانان تعداد : حداقل 10 نفر

 

محل اجرا : فضاي باز ابزار بازي : يك توپ بزرگ

 

شرح بازي :

 

 

 

بازيكنان به دو گروه مساوي تقسيم مي شوند. يك گروه دايره اي بزرگي را تشكيل مي دهند و گروه ديگر در وسط دايره قرار مي گيرند. بازيكنان دور دايره يك توپ برداشته و پس از آنكه آن را چند بار دست به دست مي گردانند در موقع مناسب آن را به طرف پاي يكي از افراد داخل دايره پرتاب مي‌كنند. نشانه گيري بايد از زانو به پايين پاي افراد باشد. اگر توپ به پاي بازيكن اصابت كرد، آن بازيكن بايد از بازي كنار برود. بعد از هر نشانه گيري توپ بايد به افراد دور دايره داده شود و بازي به همين ترتيب ادامه يابد تا زمانيكه تمام بازيكنان داخل دايره از بازي بيرون بروند. آنگاه جاي دو گروه عوض شود. در پايان، گروهي كه بازيكنانش را ديرتر از گروه ديگر از دست بدهد، برنده خواهد شد.
:: موضوعات مرتبط: بازی های بومی محلی، ،
نويسنده : Vahid Riyahi & Vahideh Riyahi


صفحه قبل 1 2 صفحه بعد